• Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

    obowiązuje od 01.09.2019r.

     

    1. Ogólne zasady oceniania uczniów

     

    1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
    2. Nauczyciel ma za zadanie:
     • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
     • pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
     • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
     • informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
    3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
    4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w Statucie szkoły.
    5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
    6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut szkoły.

     

    2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

     

    Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

    1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
     • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
     • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
     • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
     • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
     • Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym uczniów.
     • Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
     • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym uczniów.
     • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
    2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
     • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
     • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
     • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
     • Zasady przechowywania kartkówek reguluje Statut szkoły.
    3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
     • wartość merytoryczną,
     • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
     • dokładność wykonania polecenia,
     • staranność i estetykę.
    4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
     • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
     • właściwe posługiwanie się pojęciami,
     • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
     • sposób formułowania wypowiedzi.
    5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
     • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
     • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczyciele ma uczniami, z uwzględnieniem zapisów oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
     • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
     • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
    6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.
     • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
     • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
     • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
    7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
     • wartość merytoryczną pracy,
     • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
     • estetykę wykonania,
     • wkład pracy ucznia,
     • sposób prezentacji,
     • oryginalność i pomysłowość pracy.
    8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie szkoły.

     

    3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

     

    1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
    2. Zgodnie z zapisami Statutu szkoły nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
     • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,
     • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
     • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
     • trybie odwołania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
    3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa Statut szkoły.

     

    4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

     

    1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
    2. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
    3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
    4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
    5. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
    6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
    7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy Statutu.
    8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy Statutu szkoły i rozporządzenia MEN.

    Wymagania edukacyjne oraz wymagania na poszczególne oceny

     

    informatyka4.pdf

    informatyka5.pdf

    informatyka6.pdf

    informatyka7.pdf

    informatyka8.pdf

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16 Poland