•  

    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
    im. Jana Pawła II w Węgrowie 
    OGŁASZA NABÓR 
    DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
    NA ROK SZKOLNY 2022/2023

    Rekrutacja będzie trwała
     od 28 lutego do 18 marca 2022 r.


    W celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic/prawny opiekun powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły z kompletem niżej wymienionych dokumentów:

    Wykaz dokumentów składanych obowiązkowo: 

    1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.
    2. Kwestionariusz zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.
    3. Do wglądu: 
    • dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zapisującego dziecko do oddziału przedszkolnego,
    • akt urodzenia dziecka (dotyczy tylko dzieci spoza obwodu szkolnego miasta Węgrowa).

    Wykaz dokumentów składanych opcjonalnie wraz z oświadczeniami:
    Załącznik nr 1 do wniosku, zawierający informacje o:
    - samotnym wychowywaniu dziecka (oświadczenie),
    - wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie),
    - niepełnosprawności dziecka,
    - niepełnosprawności jednego z rodziców dziecka,
    - niepełnosprawności obojga rodziców dziecka,
    - niepełnosprawności rodzeństwa dziecka,
    - objęciu dziecka pieczą zastępczą.


    Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
    a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 
    do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej,
    dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
    Załącznik do Zarządzenia nr 521/2022 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 stycznia 2022r.
     

    l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
    1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od  28 lutego 2022r. 
    do 18 marca 2022r.
    od 20 kwietnia 2022r.
    do 27 kwietnia 2022r.
    2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 1 kwietnia 2022r. do 29 kwietnia 2022r. 
    3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 5 kwietnia 2022r. do 6 maja 2022r. 
    4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 11 kwietnia 2022r. do 12 maja 2022r.
    5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 12 kwietnia 2022r. do 13 maja 2022r. 

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16 Poland
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • Księgowość - Kasa nr bezpośredni (25)792-35-12
   • Więcej informacji w zakładce Nasza szkoła >>> Sekretariat