•  

    REKRUTACJA UCZNIÓW 
    DO KLAS PIERWSZYCH

    (w tym do klasy integracyjnej i klasy sportowej)
    Szkoły Podstawowej Nr 2 
    im. Jana Pawła II w Węgrowie
    W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


    Zapisy uczniów do pierwszych klas będą trwały 
    od 28 lutego do 18 marca 2022 r.
    Test sprawności fizycznej do klasy sportowej odbędzie się 24 marca 2022r. 
    w godz.: 16:30, 17:00, 17:30
     

    Regulamin rekrutacji uczniów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie na rok szkolny 2022/2023
    Regulamin rekrutacji i zasad funkcjonowania klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

    W celu zapisania dziecka do pierwszej klasy rodzic/prawny opiekun powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły z kompletem niżej wymienionych dokumentów:

    Wykaz dokumentów składanych przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

    - DRUK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) wraz z odpowiednimi załącznikami:
    - kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły,
    - 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia dziecka,
    - formularz informacyjny RODO (załącznik nr 1),
    - zgoda rodzica/prawnego opiekuna ucznia na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
    - zgoda na objęcie dziecka opieką pielęgniarską w szkole (załącznik nr 3),
    - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii (załącznik nr 4).

     

     

    - WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY wraz z odpowiednimi załącznikami:
    - kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły,
    - 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia dziecka,
    - formularz informacyjny RODO (załącznik nr 1),
    - zgoda rodzica/prawnego opiekuna ucznia na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
    - zgoda na objęcie dziecka opieką pielęgniarską w szkole (załącznik nr 3),
    - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii (załącznik nr 4)
    - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o korzystnej lokalizacji szkoły z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą,
    - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rodzeństwie kandydata uczęszczającym obecnie do szkoły.

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wykaz dokumentów składanych dodatkowo przez kandydatów do klasy sportowej:
    - zgoda w postaci oświadczenia na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa,
    - zgoda w postaci oświadczenia na udział w teście sprawności fizycznej,
    - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wystawione przez uprawnionego lekarza.
    Do wglądu: 
    - dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zapisującego dziecko do pierwszej klasy,
    - akt urodzenia dziecka (dotyczy tylko dzieci spoza obwodu szkolnego miasta Węgrowa).

    DRUKI MOŻNA POBRAĆ Z SEKRETARIATU LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY 
    www.sp.wegrow.pl


    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych,
    dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
    Załącznik do Zarządzenia nr 520/2022 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 25 stycznia 2022r.

    l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
    1

    Złożenie dokumentów o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

    Złożenie dokumentów o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej. 
     

    od  28 luty 2022r. 
    do 18 marca 2022r.

    od  1 marca 2022r. 
    do 18 marca 2022r.
     

    od 11 kwietnia 2022r.
    do 15 kwietnia 2022r.
     
    2 Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej. od 23 marca 2022r.
    do 25 marca 2022r.
    od 20 kwietnia 2022r.
    do 21 kwietnia 2022r.
    3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. do 29 marca 2022r. do 22 kwietnia 2022r. 
    4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej i klasy pierwszej sportowej. do 30 marca 2022r. do 25 kwietnia 2022r. 
    5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. do 5 kwietnia 2022r. do 28 kwietnia 2022r.
    6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 8 kwietnia 2022r. do 29 kwietnia 2022r. 

    OGŁOSZENIE

    Test sprawności fizycznej 
    do klasy I sportowej
    Szkoły Podstawowej Nr 2 
    im. Jana Pawła II w Węgrowie 
    odbędzie się w hali 

    24 marca 2022r. 
    w godz. 16.30, 17.00, 17.30.

    (szczegółowe informacje zostaną przekazane rodzicom telefonicznie)


    Prosimy o zapoznanie się z regulaminem klas sportowych, testem sprawności i procedurami jego organizacji: 


    Regulamin klas sportowych 


    Wytyczne i procedury


    Test sprawności fizycznej
     


    KLASA INTEGRACYJNA - INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

    W roku szkolnym 2022/2023 powstanie kolejna klasa I integracyjna. Zachęcamy Rodziców do zapisywania przyszłych pierwszaków właśnie do tego oddziału. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie posiada długą tradycję i doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych. W tego typu klasach razem z uczniami zdrowymi uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizowany jest w niej ten sam program nauczania, co w pozostałych klasach pierwszych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych pozwala stwierdzić, że działanie to przynosi ogromne korzyści. Zyskują wszyscy uczestnicy procesu edukacji: uczniowie zdrowi oraz niepełnosprawni, nauczyciele, pracownicy szkoły 
    oraz rodzice. Integracja uczy tolerancji, zrozumienia, wrażliwości, otwartości na problemy innych i chęci niesienia pomocy.

    Drodzy Rodzice, zapisując dziecko do klasy integracyjnej zyskujecie:
    •         naukę dziecka w małej liczebnie klasie (od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 dzieci z niepełnosprawnościami);
    •         dzięki jednoczesnej pracy dwóch nauczycieli zwiększone wsparcie dla każdego ucznia, indywidualizację nauczania;
    •         pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy specjalistów pracujących w szkole: logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej, psychologa, pedagoga i innych.

    Poprzez naukę w klasie integracyjnej dzieci zyskują:
    •         umiejętność wzajemnej akceptacji, w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych;
    •         zdolność empatii, wzajemnej pomocy oraz rozumienia innych;
    •         umiejętność współdziałania w grupie;
    •         większą indywidualizację nauczania.

    Ważne!

    •   Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do klasy integracyjnej, proszeni są o złożenie zgłoszenia/wniosku w sekretariacie szkoły.
    •   Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą dodatkowo dostarczyć do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

    Uwaga ! - Liczba miejsc w klasie integracyjnej jest ograniczona. 


    Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
   • 07 - 100 Węgrów ul. T. Kościuszki 16 Poland
   • spwegrow@gmail.com
   • (+25) 792-30-97
   • Księgowość - Kasa nr bezpośredni (25)792-35-12
   • Więcej informacji w zakładce Nasza szkoła >>> Sekretariat